Điều chỉnh và cấp lại giấy phép môi trường

Lập hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường đối với doanh nghiệp rất quan

Các báo cáo môi trường thực hiện hằng năm

Báo cáo môi trường định kỳ hàng năm theo đúng quy định là công cụ

Nên quan trắc định kỳ hay quan trắc tự động

Quan trắc môi trường định kỳ chính là hoạt động không thể thiếu đối với

Dịch vụ lập đánh giá tác động môi trường

Lập đánh giá tác động môi trường được nhiều cơ sở, doanh nghiệp có quy

Quy trình lập đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án

Lập đánh giá tác động môi trường (Lập ĐTM) đòi hỏi phải được triển khai

Quy định mới về hồ sơ môi trường 2022

Hồ sơ môi trường đối với doanh nghiệp trong năm 2022 rất quan trọng, đó

Vai trò của cơ quan có thẩm quyền thẩm định thủ tục môi trường

Trách nhiệm, chức năng và vai trò của các cơ quan có thẩm quyền thẩm

Hồ sơ môi trường dự án đã hoạt động

Khi thực hiện thủ tục hồ sơ môi trường dự án đã đi vào hoạt

Lập báo cáo ĐTM theo luật cũ và luật mới

Lập báo cáo ĐTM theo quy định mới có nhiều điểm mới, điều chỉnh, bổ

Thời gian lập hồ sơ môi trường theo Luật mới

Trong các Luật môi trường mới có quy định lại thời gian thực hiện các

Dự án đã hoạt động cần lập hồ sơ môi trường nào?

So với Luật cũ, doanh nghiệp phải thực hiện nhiều thủ tục hồ sơ như

Hồ sơ môi trường nhà máy sản xuất

Theo luật BVMT 2020 có hiệu lực từ năm 2022 thì các nhà máy sản

Contact Me on Zalo
0868 658 686