Thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM – Môi Trường Bình Dương

Dựa theo Luật BVMT 2020 khi đánh giá tác động môi trường sẽ dựa vào một số vấn đề quan trọng như thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Vì thế mà Luật cũng quy định chi tiết về thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường sẽ dựa vào một số tiêu chí quan trọng dưới đây.

1. Quy định thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Dưới đây là thông tin các quy định liên quan đến báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

1.1. Quy định về hồ sơ thẩm định báo cáo ĐTM

Dựa theo khoản 1 Điều 34 của Luật BVMT mà hồ sơ thẩm định sẽ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo ĐTM;
 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường;
 • Báo cáo nghiên cứu khả thi cùng nhiều hồ sơ tương đương khác.

1.2. Quy định thẩm định báo cáo ĐTM

Dựa theo khoản 3 Điều 34 của Luật BVMT việc thẩm định diễn ra như sau:

 • Hội đồng thẩm định gồm 7 thành viên;
 • Phải có ít nhất 1/3 thành viên là các chuyên gia (chuyên môn môi trường hoặc liên quan đến dự án đầu tư);
 • Chuyên gia đánh giá tác động môi trường không được tham gia hội đồng thẩm định;
 • Đối với dự án đầu tư có hoạt động xả thải vào công trình thủy lợi thì hội đồng thẩm định phải mang tính đại diện cơ quan nhà nước quản lý công trình thủy lợi đó. Cơ quan nhà nước quản lý công trình thủy lợi phải tham gia hội đồng thẩm định, ý kiến bằng văn bản trong phê duyệt kết quả thẩm định;
 • Thành viên hội đồng thẩm định phải nghiên cứu hồ sơ thẩm định, viết nhận xét về nội dung thẩm định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về ý kiến, nhận xét của mình.

1.3. Thời hạn thẩm định báo cáo ĐTM

Dựa theo khoản 6 Điều 34 của Luật BVMT thì thời hạn thẩm định có quy định:

 • Đối với nhóm dự án đầu tư Nhóm I thì thời hạn thẩm định không quá 45 ngày;
 • Đối với nhóm dự án đầu tư nhóm II thì thời hạn thẩm định không quá 30 ngày.

1.4. Nội dung thẩm định báo cáo ĐTM

Dựa theo khoản 7 Điều 34 của Luật BVMT thì nội dung thẩm định bao gồm:

 • Phải phù hợp với quy hoạch BVMT quốc gia, vùng, tỉnh theo quy định pháp luật;
 • Phải nhận dạng, xác định hạng mục công trình, hoặc dự án hoạt động có khả năng tác động xấu đến môi trường;
 • Phải đánh giá hiện trạng môi trường, đa dạng sinh học, nhận dạng đối tượng, yếu tố nhạy cảm tại khu vực triển khai dự án;
 • Phải mang tính khả thi đối với công trình, biện pháp BVMT, phương án cải tạo, phục hồi môi trường, bồi hoàn đa dạng sinh học hoặc phương án phòng ngừa, ứng phó với sự cố môi trường;
 • Phải tăng cường quản lý, giám sát môi trường mang tính đầy đủ, khả thi đối với cam kết BVMT.

1.5. Thẩm quyền thẩm định

Dựa vào Điều 35 của Luật BVMT 2020 mà cơ quan thẩm định hồ sơ môi trường đối với báo cáo ĐTM bao gồm:

 • Bộ TNMT có trách nhiệm thẩm định đối với dự án nhóm I, nhóm II;
 • Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thẩm định đối với dự án thuộc bí mật Nhà nước về quốc phòng, an ninh;
 • UBND cấp tỉnh tiến hành thẩm định đối dự án đang hoạt động trên địa bàn. Bộ, cơ quan ngang Bộ phối hợp cùng UBND cấp tỉnh tổ chức thẩm định với dự án thẩm định báo cáo ĐTM đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư của mình.

2. Quy định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM

Dựa vào Điều 36 của Luật BVMT thì quyết định phê duyệt kết quả được thực hiện theo các quy định sau:

 • Cần cấp, điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản đối với dự án đầu tư khai thác khoáng sản;
 • Cần phê duyệt kết quả thăm dò, kế hoạch phát triển mỏ đối với dự án đầu tư thăm dò, khai thác dầu khí;
 • Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đối với dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư;
 • Kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi;
 • Cấp giấy phép nhận chìm ở biển, quyết định khu vực biển.

Các thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM

Dựa vào Điều 37 của Luật BVMT khi thay đổi dự án thì chủ dự án cần:

 • Khi dự án thay đổi như tăng quy mô, công suất, công nghệ sản xuất hoặc thay đổi làm tăng tác động xấu đến môi trường thì chủ dự án cần thực hiện đánh giá tác động môi trường;
 • Cần báo cáo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xem xét, chấp thuận trong quá trình cấp GPMT áp dụng với dự án thuộc đối tượng cấp GPMT nếu dự án thay đổi công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý chất thải, vị trí xả thải hoặc bổ sung ngành nghề, thu hút đầu tư vào khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp;
 • Chủ đầu tư phải tự đánh giá tác động môi trường, xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với những thay đổi không thuộc trường hợp trên, tích hợp trong báo cáo đề xuất cấp GPMT.

Nếu như dự án của bạn thuộc đối tượng lập ĐTM và áp dụng theo đúng quy định của pháp luật thì hãy liên hệ ngay với Dịch vụ xử lý môi trường Bình Dương qua Hotline 0868 658 686

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0868 658 686